Begeleiden van Organisatieontwikkeling Erasmus Universiteit Rotterdam


De EUR is een organisatie waaraan wij, typerend voor Ardis, al vele jaren verbonden zijn. De afgelopen jaren hebben wij (onderdelen van) de EUR begeleid in allerlei organisatieontwikkelvraagstukken. En dat doen we nog steeds met veel plezier. Niet met een masterplan maar steeds met interventies die aansluiten op de urgentie en de energie die aanwezig is om een veranderinspanning te plegen. Vanuit Ardis werkt een pool van adviseurs aan de verschillende vragen, trainingen en programma’s.

De Erasmus Universiteit Rotterdam wilde zich ontwikkelen naar een meer resultaatgerichte organisatie. Een vraag die vanuit het CvB wat betreft uitvoering belegd werd bij HR. In eerste instantie betekende dit dat er een nieuw formulier werd ontwikkeld voor de jaargesprekken. Adviseurs van  Ardis trainden de leidinggevenden en medewerkers in het voeren van effectieve gesprekken. Als snel werd duidelijk dat voor een blijvend effect de MT’s zouden moeten worden begeleid rondom visie ontwikkeling en sturing en coaching op resultaten. We hebben binnen de EUR intussen vrijwel alle MT’s begeleid. Alle medewerkers zijn getraind in het effectief vormgeven van de rol van opdrachtnemer. Veelal werd dit traject ondersteund met teambuildingssessies, vaardigheidstrainingen en persoonlijke coachsessies voor zowel hoogleraren als medewerkers.

Daarnaast ontstonden er bij verschillende faculteiten vragen naar veranderinterventies. De thema’s varieerden van het begeleiden van een bestuur van een faculteit bij de implementatie van een nieuwe onderwijsvisie tot het vergroten van de veranderkracht van het senior management bij een businesschool.

De directie bedrijfsvoering ging een stap verder en vroeg ons een leiderschapstraject voor het hoger management te verzorgen. Doel van het traject was versterking van het leiderschap, verbinding tussen de diensten, de implementatie van de ambities van de EUR en versterking van visie en de operationele vertaling daarvan in de verschillende lagen in de organisatie. Het traject zorgde voor meer begrip voor elkaars dilemma’s en minder gepolariseerde meningen over elkaar. Het resultaat was een volwassener leiderschap, een sterkere verbinding tussen de diensten en faculteiten en een hernieuwde gezamenlijke zoektocht in een permanent spanningsveld. 

Supporting Ambitions Together

In een complexe omgeving als een universiteit is het niet altijd makkelijk op een juiste wijze met de juiste stakeholders samen te werken. Daarom heeft het University Support Center ons gevraagd om een traject te begeleiden onder de noemer Supporting Ambitions Together. Dit traject was gericht op het bekwamen van leidinggevenden bedrijfsvoering, om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun team naar een dienstverlenende houding en gedrag om zo de kwaliteit van alle onderdelen van bedrijfsvoering te verbeteren. Het traject bestond uit collectieve bijeenkomsten en ontwikkelactiviteiten in kleine groepen, individueel of met het eigen team.

Voor verschillende faculteiten organiseren we leiderschapstrajecten en leiden we academisch leiders op tot talentontwikkelaars. Mooi om te zien dat de EUR zichzelf steeds weer verder blijft ontwikkelen. Vooral in tijden van turbulentie en hoge werkdruk blijft het zoeken naar de juiste balans en de juiste keuzes. Rondom het thema werkdruk begeleiden we op aanvraag teams die dit vaak complexe vraagstuk willen aanpakken.

Resultaatverantwoordelijke teams in het onderwijs

 “Let’s change. You. Us. The world”, dit is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse Hogeschool wil haar studenten in hun kracht zetten om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Ardis is heel vereerd om De Haagse hierbij te mogen ondersteunen.

De verschillende petten bij leidinggeven

Bij een groot bedrijf als Tata Steel draait het maandelijks, wekelijks en dagelijks om de kpi’s. Halen we de aantallen en leveren we de kwaliteit die onze klanten van ons verwachten?Geen wonder dat leidinggevenden vooral hierop stuurden. In het MT ontstond een gesprek over de petten die elke leidinggevende bij Tata Steel heeft, die van manager, leider en coach. Vooral de rollen van leider en coach waren wat onderbelicht. Bij Ardis kwam de vraag om hier aan bij te dragen. 

Bevorderen van een cultuur van Feedback

Bij de Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waren de medewerkers meer op de inhoud gericht dan dat zij spraken over de onderlinge samenwerking. Aan Ardis de opgave om de drempel voor het geven van feedback te verlagen. “We hebben er positieve energie van gekregen.”

Leren(d) netwerken

Minder nadruk op regels en meer op samenwerking. Dat was de uitdaging waar de provincie Noord-Holland voor stond. We willen veel meer een partij zijn die in netwerken actief is en samen met anderen op zoek gaat naar de beste oplossing”, aldus directeur beleid Herman Schartman. Ardis begeleidt de provincie in dit traject. En pikt ondertussen de nodige signalen op waarmee ook de organisatie zelf zich kan verbeteren.

De kunst van het loslaten

De implementatie van het nieuwe werken zou van het CIBG, een uitvoerinsorganisatie  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, veel meer een resultaatgerichte organisatie moeten maken. Het traject dat hiertoe met Ardis werd ingegaan, leidde echter tot veel meer dan dat, vertelt adviseur Suzanne den Boer. “Het hele fundament is versterkt.”

Van hoofd naar hart en buik

Nu investeren in de mensen die het goed doen vergroot de kans dat zij ook in de toekomst aan de organisatie gebonden blijven. Dat is de achterliggende gedachte van het Ardis Talentenprogramma voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Het aanwezige talent wordt optimaal benut”, aldus directeur Ron Witjas.

Alle kaarten open op tafel

Van zelf vertellen hoe het moet naar met elkaar bespreken hoe het kan. Die omslag in denken en doen markeerde het project ‘Samen in beleid’, dat Ardis voor het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Een intensief traject, oordeelt directeur Roelien Bokelmann.  Maar wel met het beoogde resultaat. “De organisatie is nu veel meer op samenwerking gericht.”

Werken aan vertrouwen

Veranderde wettelijke en financiële kaders maakten een ingrijpende reorganisatie van het KNMI noodzakelijk. Aan Ardis de opdracht om het vernieuwde management te ondersteunen in het realiseren van de aangescherpte doelstellingen. Volgens adviseur Jessica Hettinga is dat gelukt: “het collectief denken en handelen is toegenomen, de mensen weten elkaar te vinden en zijn ook eerder bereid om in elkaars belang te handelen.”