Onze benadering

Onze benadering kenmerkt zich door een meervoudige manier van kijken en vindt zijn grondslag in vijf disciplines: filosofie en humanistiek, psychologie, bestuurs- en organisatiekunde, kunst en spiritualiteit. Deze bieden methoden om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te bezien en om te komen tot besluiten die recht doen aan de complexiteit en de betrokkenen. Ze brengen de dialoog op gang, leren deelnemers reflecteren door in openheid dilemma’s te expliciteren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze reflectie ook leidt tot anders handelen en dat ze kunnen bijdragen aan preventie van bijvoorbeeld integriteitsschendingen.

Onze benadering is meervoudig en vindt zijn grondslag in vijf disciplines:

1. Filosofie en Humanistiek

bewustwording van de persoonlijke (impliciete) ethische argumentatielijnen, het onderzoeken van ‘het juiste midden’ in complexe morele vragen en het versterken van morele oordeelsvorming staan hierin centraal. Voorbeelden van vragen: hoe definieer je ‘the right thing to do’ en op grond van welke overwegingen en waarden? Wat weegt voor jou zwaarder: doel of middelen? En wat is voor jou het doel en wat zie je als middelen om daar te komen? Welke beslissing mogen we niet bevragen?


2. Psychologie

Vanuit deze discipline verkennen we psychologische motieven om te doen wat je doet. Daarbij kijken we onder andere naar groepsdynamische patronen die van invloed zijn op het handelen. Voorbeelden van vragen: wat zie jij in een casus als cruciale keuzes die je hebt gemaakt? Waarom heb je díe keuzes gemaakt, wat waren je overwegingen? Hoe vrij voelde je je om iets anders te kiezen? Wat in het systeem van de organisatie maakte dat je ervoor koos te doen wat je hebt gedaan? Als je nu terugkijkt: waar schaam je je voor? Hoe duid je het proces, de toedracht, de manier waarop er met andere geluiden werd omgegaan: als iets wat op zichzelf staat of als een patroon in de organisatie?


3. Bestuurs- en organisatiekunde

We schijnen ons licht op het politieke primaat waartoe professionals in de publieke sector zich dagelijks verhouden in hun werk enerzijds en de samenwerking met bestuurlijke partners en partners in het private domein anderzijds. Dit impliceert dat we kijken hoe zij hun rol definiëren en welke alternatieve invullingen mogelijk zijn. Dit gaat tevens over het vormgeven van rekenschap. Voorbeelden van vragen: hoe definieer je je rol en opgave, van jou als individuele professional en van de organisatie? Hoe ziet in jouw beleving rekenschap er optimaal uit? Hoe verhoud jij je tot het politieke primaat?


4. Kunst

Vanuit de esthetiek zoeken we naar andere manieren van kijken die een nieuw licht werpen op de vragen en dilemma’s in een organisatie. Kunst is een uiting van betekenisgeving en helpt te reflecteren op de manier waarop mensen de wereld waarnemen. Voorbeelden van vragen: als je een foto kon nemen van het proces en de situatie. Hoe zou die er uit zien? Wie/wat staat er op? Wie/wat ontbreekt er? Waar, wanneer en hoe heb je betekenis gegeven? Waar heb je leegtes opgevuld?


5. Spiritualiteit/zingeving

Deze discipline biedt vertraging om te zien wat er is. Juist dáár waar men de neiging voelt te versnellen en de complexiteit de reduceren. We onderzoeken wat er nodig is om op je plek te blijven te midden van tegenstrijdige krachtenvelden die op elkaar inwerken. Voorbeelden van vragen: Wat zie je in deze situatie als jouw plek der moeite? Wat als je daar volledig in stapt, wat ervaar je dan? Wat als je deze plek vanuit een houding van onverschilligheid beziet, wat ervaar je dan? Wat als je er vanuit een neutrale middenpositie naar kijkt? Wat ervaar je dan? Wat heb jij nodig om op die plek te blijven? Waar sta je voor en hoe biedt dat jou houvast als het spannend wordt?

Vanuit deze disciplines en zienswijzen onderzoeken en duiden we met deelnemers hun eigen vraagstukken. Deze disciplines zijn complementair: ze bieden uiteenlopende methoden om meervoudig te kijken naar de vraagstukken die er liggen. Vanuit een meervoudig perspectief is het mogelijk moreel betere besluiten te nemen die recht doen aan de complexiteit en de betrokkenen.


Magazine 15 - Artikel 01

Do the right thing

Magazine 15 - Artikel 02

Niet zo makkelijk

Magazine 15 - Artikel 03

Interview Ruud Meij

Magazine 15 - Artikel 04

Wegkijken

Magazine 15 - Artikel 05

Leestips over moraliteit en ethiek

Magazine 15 - Artikel 06

Brene Brown

Magazine 15 - Artikel 08

Jonathan Haidt

Magazine 15 - Artikel 10

Licht uit. Spot aan. SHAME ON ME!

Magazine 15 - Artikel 11

Sluier van schaamte

Magazine 15 - Artikel 12

Luisteren tussen de regels door

Magazine 15 - Artikel 13

Reflectie op rekenschap

Magazine 15 - Artikel 14

Co-resolve – Inclusieve besluitvorming

Magazine 15 - Artikel 15

Dialoogtafels