Herijking governance

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR)

Het ZVHRR is een netwerk- en samenwerkingsverband waarin veiligheidspartners (Openbaar Ministerie, Politie, Veilig thuis, etc), bestuurlijke partners (gemeenten uit de regio Rotterdam Rijnmond) en zorgpartners (landelijke en regionale zorgverleners, zoals Antes) samenwerken.

Wegens de sterke toename van het aantal aangesloten netwerkpartners (tot circa 25), vroeg het bureau ZVHRR ons in 2021 om begeleiding bij en advies ten aanzien van het herijken van de governance van het ZVHRR (gezamenlijke doelen, heldere inrichting, rollen en verantwoordelijkheden, houding en gedrag). Hoe richten we het ZVHRR zo in en werken we zo samen dat het werkbaar en passend is bij hetgeen we als netwerk willen bereiken?

“Wij kozen voor Ardis vanwege de combinatie van scherpte en oog voor de onderstroom. Ardis snapt de complexiteit, denkt strategisch mee en heeft oog voor en draagt bij aan het creëren van draagvlak. Ik ben heel tevreden met de persoonlijke en professionele manier waarop Ardis ons tijdens deze opdracht begeleidde.”

Hans Lesscher

Toenmalig manager ZVHRR, Gemeente Rotterdam

Wij voerden individuele governancegesprekken met alle leden van het Algemeen Bestuur (de bestuurders van alle netwerkpartners) en alle leden van het Breed MT (de tactische vertegenwoordiging van alle netwerkpartners). De rode draden koppelden we terug en vertaalden we naar een aantal opties voor een aangescherpte governance. Op basis van de reacties werkten we een governancevoorstel uit dat vervolgens is vastgesteld.

Ambitie zichtbaar

De individuele governancegesprekken en rode draden terugkoppeling waren interventies op zich. De ZVHRR-netwerkpartners voelden zich gehoord en de rode draden maakten de gemeenschappelijke ambitie zichtbaar. Werkbare, gedragen governance bleek belangrijker dan streven naar een beste governance. De gesprekken maakten duidelijk dat bewuster investeren in de samenwerking en ruimte creëren voor een open gesprek over houding en gedrag van de individuele netwerkpartners cruciaal is.

Ons advies om daartoe onder andere regelmatig themabijeenkomsten en themaconferenties te houden is geïmplementeerd. De sessies leidden tot een veel betere samenwerking, met meer onderling begrip. Ook is nadien de efficiëntie en effectiviteit van de overleggen van het Algemeen Bestuur en van het Breed MT sterk verbeterd.

“De adviseurs van Ardis zijn vakmensen, scherp en betrokken. Zij denken echt met je mee, voegen hun expertise toe en helpen om de complexe opgavegerichte samenwerking te versterken.”

Lara van der Well

Hoofd, Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

We zijn nog steeds betrokken bij het ZVHRR. We zijn sparringpartner voor het MT van bureau ZVHRR en spelen een rol in de voorbereiding en begeleiding van de themabijeenkomsten met netwerkpartners.

“Het is interessant en waardevol om gedurende langere tijd betrokken te zijn bij dit bijzondere netwerk en zo indirect bij te mogen dragen aan de maatschappelijke opgave waar dit netwerk voor staat en die raakt aan de veiligheid in de regio en aan de kwetsbaarheid van mensen.”

Rike Hendrikse

Adviseur, Ardis