Algemene Voorwaarden 2024

ARDIS Organisatie Ontwikkeling hanteert de volgende voorwaarden:

 1. Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 2. Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle te onzer kennis genomen vertrouwelijke informatie. Hieronder valt ook alle informatie van of over individuele deelnemers die vanuit trainingssituaties verkregen wordt. Ardis conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 3. Wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en medewerkers van ons bureau.
 4. Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.
 5. In de uitvoering van onze werkzaamheden volgen wij de gedragsregels van NRTO, ROA en NIP. Zie verder onze website voor keurmerken.
 6. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij tarieven per dagdeel per trainer/adviseur en acteur. Bij de tarieven zijn inbegrepen: materiaalkosten en gebruik van ARDIS-apparatuur. Verblijfskosten voor de trainer/adviseur zijn niet bij het dagdeeltarief inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Iedere opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden.
 8. Annulering:
  a. Bij inschrijvingen op open trainingen is een bedenktermijn van 14 dagen van kracht.
  b. Bij annulering tot 8 weken (40 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht.
  c. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd, met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten.
  d. Bij annulering tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 80 % van de kosten in rekening gebracht.
  e. Bij annulering binnen 1 week (5 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.
 9. Intakegesprekken die met de opdrachtgever(s) overeengekomen zijn worden wel in rekening gebracht. Berekening geschiedt per uur of per dagdeel, naar gelang de overeenstemming met de opdrachtgever.
 10. Overmacht:
  Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de overeenkomst door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Ardis wordt bemoeilijkt danwel onmogelijk gemaakt, kan dit niet aan Ardis worden toegerekend. Ardis behoudt het recht om in dit geval uitvoering te verplaatsen.
 11. Auteursrecht
  a. Het intellectueel eigendom van alle door Ardis aan opdrachtgever verstrekte opleidings-, en lesmaterialen en overige concepten is en blijft volledig eigendom van Ardis.
  b. Het intellectueel eigendom van alle door Ardis in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde opleidings- en lesmaterialen en overige concepten en materialen wordt volledig eigendom van Ardis, tenzij anders door partijen overeengekomen.
 12. Verder is op onze levering van diensten de richtlijn van de Europese Unie van toepassing waarbij rente is verschuldigd vanaf de 31e dag na ontvangst van de factuur dan wel vanaf 30 dagen na de dag waarop de prestatie geleverd (en gefactureerd) is. Het rentepercentage is wettelijk vastgelegd.