Meer resultaatverantwoordelijkheid

Gemeente Emmen

De gemeente Emmen wil wendbaar en flexibel zijn en daarnaast zo dicht mogelijk bij de burger staan. Ter ondersteuning van deze organisatiedoelen stelt het Concern Management Team zich ten doel dat teams een grotere taakvolwassenheid krijgen. Ardis ontwikkelde daartoe een gemeente breed ontwikkeltraject, Teams Aan Zet, dat teams binnen de gemeente ondersteunt in hun ontwikkeling naar meer zelforganisatie.

Opzet van de begeleiding

Elk team kreeg zes sessies van een dag met telkens zes weken daartussen. Elke sessie bereidden wij met een kleine afvaardiging van het team voor, opdat de teamleden eigenaar bleven van het traject. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van elk teamtraject was dat de teamleider een duidelijke opdracht gaf en helder was over waar wel en waar geen ruimte voor het team was. De teamleidersrol werd meer strategisch en coachend ingevuld – het team zelf kreeg op deze manier ruimte om de tactische en operationele rol in te vullen.

In de begeleiding kwamen steeds de volgende thema’s aan bod: Integratieve besluitvorming, heldere ambities formuleren vanuit de bedoeling, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden afspreken, ritme en structuur vaststellen, elkaar versterken en continue leren. Zie ook ons Ardis model voor zelforganiserende teams.
Elk team werd begeleid door een interne adviseur van de gemeente Emmen en/of een externe begeleider vanuit Ardis.

Impact

Uit een externe evaluatie van het A&O fonds en een onderzoek van de Universiteit van Groningen kwam naar voren dat bij de begeleide teams duidelijk sprake was van verbeteringen op het gebied van motivatie, vitaliteit, wendbaarheid en samenwerking binnen en tussen teams.

“Teams Aan Zet heeft onze teams veel gebracht omdat we op een andere laag het gesprek voeren en komen tot meer gedragen besluiten.”

Simone Roosen – van Klaveren

Adviseur Concern, Ontwikkeling en Organisatie, Gemeente Emmen

Door te werken met begeleidingsduo’s, gevormd door een intern en een extern begeleider, creëerden we een interne begeleiderspool, die in staat was om teams te begeleiden naar meer zelforganisatie. Ardis leidde de interne begeleiders op tot bekwame procesbegeleiders. Daarmee is deze expertise in de organisatie versterkt en kunnen teams op afroep intern ondersteund worden.
De gemeente Emmen ging ondertussen steeds meer opgavegericht werken, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstonden. Een mooi bijeffect van Teams Aan Zet was dat men merkte dat deze samenwerkingsverbanden makkelijker van start gingen doordat teamleden het gedachtegoed van zelforganisatie meebrachten en toepasten (afstemmen, gezamenlijk en gedragen besluiten nemen, iedereen kent zijn verantwoordelijkheid).

Vervolg

De gemeente Emmen blijft zich doorontwikkelen en wij zijn dankbaar dat we daaraan mogen blijven bijdragen. Ardis ondersteunt de interne begeleiderspool en begeleidt een leiderschapsontwikkeltraject. Daarnaast begeleiden we opgaveteams die aan de lat staan voor complexe maatschappelijke opgaven.