Netwerkbeeld

De complexe opgaven van deze tijd, zoals de energietransitie, het stikstofvraagstuk, het bestrijden van ondermijnende criminaliteit en het huisvestingstekort, vragen om een opgavegerichte, integrale aanpak. Opgavegerichte samenwerking heeft eigen kenmerken, aandachtspunten en uitdagingen en vraagt om andere vaardigheden van de samenwerkingspartners.

De acht factoren van het Netwerkbeeld

Met het uitzetten van het Ardis Netwerkbeeld breng je in beeld hoe alle betrokken partners de samenwerking ervaren rondom acht factoren, die cruciaal zijn bij effectief opgavegericht samenwerken.

 1. Opgave formuleren   
  Het onderscheidende kenmerk van opgavegericht werken is de centrale plaats van de ‘opgave’. Het gezamenlijk formuleren van deze opgave is dan ook een belangrijke eerste stap in de opgavegerichte samenwerking.  Een helder gedefinieerde, gedragen en inspirerende gezamenlijke opgave is de drijvende en richtinggevende kracht achter samenwerking over organisaties of organisatieonderdelen heen.
 2. Investeren in vertrouwen   
  Investeren in vertrouwen is cruciaal voor het succes van opgavegerichte samenwerkingsverbanden. Het opbouwen en onderhouden van vertrouwen, bij de start én gedurende de samenwerking vraagt tijd en aandacht. Vertrouwen is het fundament voor effectieve communicatie, samenwerking en innovatie tussen de betrokken partijen.
 3. Organiseren en structureren   
  Een passende governance en heldere procesafspraken geven houvast, rust en vertrouwen. Het criterium voor het gezamenlijk bepalen van de benodigde rollen, overleggen en werkwijzen is steeds: wat is het meest ondersteunend aan het realiseren van de gezamenlijke opgave?
 4. Leren en Innoveren   
  Opgavegerichte werken kan niet zonder innoveren. Dat betekent dat partners gaandeweg met elkaar moeten ontdekken wat werkt. Tegelijkertijd is de druk om aan de slag te gaan en resultaten te boeken vaak hoog. Dit vraagt om het durven inzetten van nieuwe manieren van werken, zonder vooraf te weten of dit gaat werken. En het vraagt om leren inherent onderdeel maken van de opgavegerichte samenwerking en hiervoor ruimte organiseren.
 5. Voortgang realiseren   
  Opgavegericht werken vraagt van samenwerkingspartners de bereidheid te zoeken naar oplossingen en besluiten waarin elk van de partners zich voldoende kan vinden (draagvlak) en die qua uitvoering voor elke partner waar te maken zijn (draagkracht). Dat vraagt om continu onderzoeken en afstemmen, terwijl je ondertussen als samenwerkingsverband voortgang blijft boeken (daadkracht).
 6. Hanteren van gedoe  
  Opgavegericht werken is balanceren tussen de eigenheid en belangen van verschillende organisaties of organisatieonderdelen. De opgave is een gezamenlijk belang, waarvoor alle partners noodzakelijk zijn. Elk van die partners vertegenwoordigt echter ook een eigen organisatiecultuur. Het samenkomen van die verschillende organisatieculturen veroorzaakt schuring. ‘Gedoe’ ligt dus voortdurend op de loer. Het is de kunst om spanningen of conflicterende belangen niet persoonlijk te maken, maar te zien als onlosmakelijk verbonden met deze manier van werken. Spanningen open met elkaar bespreken, versterkt de samenwerking en draagt bij aan het lerend vermogen.
 7. Transparant verantwoorden
  In de complexe wereld van opgavegericht samenwerken (binnen een politiek-bestuurlijke context) is het cruciaal om de bestuurlijke omgeving te betrekken en transparant verantwoording af te leggen. Elk van de partners moet in diens eigen organisatie de inzet van capaciteit en middelen rechtvaardigen en verantwoorden en dat vraagt extra aandacht wanneer je samenwerkt over organisatiegrenzen heen. In deze context is transparant verantwoorden een term die verwijst naar verantwoording van de inzet en middelen voor opgavegerichte samenwerking aan de voorkant, tussentijds en nadien.
 8. Netwerkattitude
  Het succes van opgavegerichte samenwerking is mede afhankelijk van de houding en vaardigheden van de betrokkenen. Het vereist een houding die het eigen (organisatie)belang ondergeschikt maakt aan de gezamenlijke opgave vanuit een intrinsiek geloof in de noodzaak van de samenwerking voor het realiseren van de opgave. Het vraagt vaardigheden van de samenwerkingspartners zoals het kunnen omgaan met onzekerheid, het invulling geven aan een verbindingsrol en het hanteren van gedoe.

Op basis van het Ardis Netwerkbeeld ontwikkelden we een kaartenset en een online meetinstrument.

Kaartenset

De kaartenset beschrijft de acht factoren van het Ardis Netwerkbeeld. De acht factoren en de uitwerking per factor geven inzicht in wat belangrijk is voor effectief opgavegericht samenwerken. De kaartenset is te gebruiken voor een analyse van je eigen samenwerkingsverband.  Achterop elke kaart staat een QR-code, waarmee je toegang krijgt tot adviezen voor de versterking van deze factor.

Kaartenset Netwerkbeeld

Online meetinstrument

Met het online meetinstrument breng je in beeld hoe alle betrokken partners de samenwerking ervaren rondom de acht factoren voor effectieve opgavegerichte samenwerking. Alle partners ontvangen hiervoor een online vragenlijst.
Het meetinstrument levert een rapportage op van de factoren die als sterk en als minder sterk worden ervaren. Ook brengt het in beeld over welke stellingen de partners het eens zijn en waarover de antwoorden het meest uiteenlopen.
De rapportage vormt een goede basis voor een gesprek over wat al goed gaat en waar kansen liggen voor versterking van de opgavegerichte samenwerking.

Wil je de kaartenset ontvangen of dit online meetinstrument inzetten voor een opgavegericht samenwerkingsverband waarbij je zelf betrokken bent? Neem contact met ons op!

Icoon van het Ardis Netwerkbeeld

Aanvraagformulier

Neem contact met mij op over dit instrument: